Αξιολόγηση Προτάσεων – Κτιρήρια Αξιολόγησης 2ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας

Η κάθε επιχειρηματική πρόταση, για να θεωρείται ολοκληρωμένη, θα πρέπει να απαντά, έστω και συνοπτικά, σε τουλάχιστον οκτώ (8) από τα δέκα (10) Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • Ο Ανταγωνισμός: αξιολογείται η ένταση του ανταγωνισμού και τα εμπόδια στο πλαίσιο μιας αγοράς
 • Η Αγορά: αξιολογείται εάν υπάρχει χώρος για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας και ποια χρησιμότητα θα έχει στους καταναλωτές
 • Η Εποχικότητα: αξιολογείται το προϊόν ή η υπηρεσία που αφορά την ιδέα και εάν εμφανίζει εποχική διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους
 • Μίμηση: αξιολογείται κατά πόσο το προϊόν ή η υπηρεσία είναι εύκολα αντιγράψιμο ή η δυνατότητα αντιγραφής της ιδέας σας είναι έξω από τις ικανότητες των περισσότερων οργανισμών
 • Καθιέρωση: αξιολογείται ο χρονικός ορίζοντας για την καθιέρωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά
 • Δεξιότητες: αξιολογείται η ύπαρξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων από την ομάδα που θα αναλάβει την υλοποίηση του επιχειρηματικού εγχειρήματος για να στηρίξει το προϊόν ή την υπηρεσία από τεχνική και οικονομική άποψη
 • Μοναδικότητα: αξιολογείται το προϊόν ή η υπηρεσία κατά πόσο είναι μοναδικό στην αγορά ή έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.
 • Παραγωγή: Αξιολογείται ο βαθμός δυσκολίας παραγωγής του προϊόντος
 • Επέκταση: Αξιολογείται η δυνατότητα το προϊόν ή η υπηρεσία που προτείνεται να δημιουργήσει νέες και συμπληρωματικές αγορές μέσα από την ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας ή να αποτελέσει την βάση για μελλοντική επέκταση σε νέες και συμπληρωματικές αγορές
 • Τεχνογνωσία: Αξιολογείται εάν η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Όλες οι Επιχειρηματικές Προτάσεις οι οποίες έχει επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τουλάχιστον τα 8 από τα 10 Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης (όπως προαναφέρθηκαν) θα προκριθούν στην τελική φάση του Επιχειρηματικού Διαγωνισμού. Η Βαθμολόγηση των Επιχειρηματικών Προτάσεων θα γίνει με βάση τα Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης (τα οποία θα απαντηθούν μέσα στο Έντυπο Executive Summary) και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

 1. Σκοπός & Χρήση του Προϊόντος/υπηρεσίας (20%)(ή 2 με άριστα το 10)

Μέσα από την περιγραφή του προϊόντος (ή υπηρεσίας) και την ρεαλιστική απάντηση του: «γιατί θα προτιμήσει το δικό σας προϊόν (ή υπηρεσία) ένας δυνητικός πελάτης;» θα αξιολογηθεί το τί είναι αυτό που κάνει την υπηρεσία ή το προϊόν σας διακριτό και ξεχωριστό σε σύγκριση με εκείνα τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά.

Επίσης, σε αυτό το σημείο αξιολογείται η αναφορά με σαφήνεια σε συγκεκριμένες ομάδες δυνητικών καταναλωτών (ποιες είναι αυτές οι ομάδες, ποια τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, π.χ εισόδημα, επάγγελμα, ηλικία, εκπαίδευση) στις οποίες απευθύνεται το προϊόν ή υπηρεσία σας έτσι ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία πελατειακής βάσης «αφοσιωμένης» σε βάθος χρόνου.

 1. Τεχνικοοικονομικά στοιχεία πρότασης – (15%)(ή 1,5 με άριστα το 10)

Στο συγκεκριμένο σημείο αξιολογείται εάν η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα μπορεί να υποστηριχθεί από την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας

 1. Βασικά στοιχεία Καινοτομίας (20%)(ή 2 με άριστα το 10)

Στο συγκεκριμένο σημείο αξιολογείται και βαθμολογείται η απάντηση του κατά πόσο είναι μοναδικό (ή σε τι διαφέρει) το προϊόν ή η υπηρεσία από τις ήδη υπάρχουσες λύσεις στην αγορά.

Επίσης θα πρέπει να απαντάται με σαφήνεια το πώς δομείται ενδογενώς(στο πλαίσιο μελλοντικής λειτουργίας της επιχείρησης) η παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να καταδεικνύεται και ο τρόπος που λειτουργεί η εταιρεία και δημιουργεί έσοδα.

 1. Βαθμός Bιωσιμότητας της πρότασης – (30%)(ή 3 με άριστα το 10)

Ειδικότερη τεκμηρίωση και αιτιολόγηση με αναφορές ή και ποσοτικά στοιχεία (όπου αυτό είναι εφικτό) στα ακόλουθα ζητήματα: ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του κλάδου και της αναμενόμενης εξέλιξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, την πιθανή αντίδραση ανταγωνιστριών επιχειρήσεων στην εμφάνιση της δική σας εταιρείας.

 1. Παρουσίαση Επιχειρηματικής Πρότασης (15%)(ή 1,5 με άριστα το 10)

Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 20 λεπτά να παρουσιάσει την Επιχειρηματική της Ιδέα. Η Παρουσίαση (με powerpoint) της κάθε Επιχειρηματικής Πρότασης βαθμολογείται με 15%. Μέσα από αυτή δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί η ύπαρξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων από την ομάδα που θα αναλάβει την υλοποίηση του επιχειρηματικού εγχειρήματος για να στηρίξει το προϊόν ή την υπηρεσία από τεχνική και οικονομική άποψη. Η τήρηση της παραπάνω δομής παρουσίασης αποτελεί ένα από τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτάσεων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων